Projectomschrijving

De Zuidplaspolder is een overwegend agrarisch gebied dat ligt in de driehoek Rotterdam – Zoetermeer – Gouda (RZG), midden in de Zuidvleugel van de Randstad. Sinds 2002 werkt de provincie Zuid-Holland er samen met andere partijen aan grootschalige gebiedsontwikkeling. De Zuidplaspolder wordt een productie- en genietingslandschap dat de overgang markeert tussen stedelijk en landelijk gebied.

In de ontwikkeling van het gebied staat een juiste combinatie van wonen, werken (glastuinbouw), leefomgeving en infrastructuur voorop. Hierbij wordt gestreefd naar duurzame vernieuwingen op het gebied van energie, logistiek en wonen. De Zuidplaspolder is zo de proeftuin van de Zuidvleugel, waarin duidelijk wordt wat er mogelijk is binnen moderne gebiedsontwikkeling.

Aanleiding
Tussen 1989 en 1996 is tussen Rotterdam, Gouda en Zoetermeer jaarlijks circa 80 hectare agrarisch gebied nieuw bebouwd. En de behoefte aan ruimte voor wonen, werken en recreatie binnen de Zuidvleugel van de Randstad neemt nog steeds toe. Een groot deel van de bebouwing vindt plaats in de Zuidplaspolder, een van de weinig aangewezen ontwikkelingsgebieden waar nog de benodigde ruimte nog aanwezig is. De verstedelijking van het gebied gaat sluipenderwijs, met als gevaar dat het een rommelig karakter krijgt. Een meer centraal gestuurde ontwikkeling is nodig.

Aanpak
Om de centraal gestuurde ontwikkeling vorm te geven is in 2002 onder leiding van een bestuurlijke projectorganisatie het project Gebiedsontwikkeling Zuidplaspolder gestart. Het raamwerk van de gebiedsontwikkeling krijgt vorm door drie pijlers:
1. (Globale) Planvorming
In de periode 2003 tot en met 2008 zijn op provinciaal niveau plandocumenten opgesteld waarin de kaders van het project zijn vastgelegd.
2. (Deel) Projectontwikkeling
In 2008 en 2009 zijn voor de zes deelgebieden binnen de Zuidplaspolder door de afzonderlijke gemeenten bestemmingsplannen vastgesteld.
3. Partijenparticipatie
Maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, huidige en toekomstige bewoners van de Zuidplaspolder en politici en bestuurders worden in alle fasen van het project geïnformeerd en betrokken. Inspraak is mogelijk via informele bijeenkomsten en formele inspraakprocedures.

Voortgang
Tegen onderdelen uit een aantal van de bestemmingsplannen is achtereenvolgens bezwaar en beroep aangetekend. Op 10 augustus 2011 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de beroepszaken.

Kijk voor meer informatie over de uitspraken onder besluitvorming.

In 2012 start de uitvoering van een aantal deelprojecten. In samenwerking met marktpartijen heeft de gemeente Zuidplas het initiatief.

Plandocumenten
Relevante plandocumenten voor het project zijn:
Bestemmingplan Zuidplas Noord (2009)
Bestemmingsplan Zuidplas West (2009)
Bestemmingsplan Het Nieuwe Midden (2009)
Bestemmingsplan Gouweknoop (2009)
Bestemmingsplan Restveen & Groene Waterparel (2009)
Bestemmingsplan Rode Waterparel (2009)
Nota Koersbepaling (maart 2008)
Streekplan Zuid-Holland Oost (herziening, mei 2006)
Intergemeentelijk Structuurplan (ISP) (februari 2006)
Publieksfolder Ontwerp Intergemeentelijk Structuurplan (oktober 2005)
Plankaart Ontwerp Intergemeentelijk Structuurplan (oktober 2005)
Interregionale Structuurvisie (ISV) (september 2004)
Publieksfolder Interregionale Structuurvisie (september 2004)
Plankaart Interregionale Structuurvisie (september 2004)