Mijlpalen

2011

 • Intentie-overeenkomsten gemeente Zuidplas en private partijen
 • Uitspraken Raad van State in de beroepszaken rond de bestemmingsplannen Zuidplaspolder
 • Instelling Taskforce Marktpartijen onder leiding van professor Riek Bakker

2010

 • Vaststelling Ontwikkeling strategiekader 2011 (ROZ)
 • Vaststelling uitname strategiekader 2011 (Grondbank Driehoek RZG Zuidplas)
 • Zuidplasconferentie ‘Ontwikkelen in de Winter’

2009

 • Vaststellen Bestemmingsplannen Zuidplas Noord, Zuidplas West, Het Nieuwe Midden, Rode Waterparel, Restveen en Groene Waterparel
 • Klimaatbestendig ontwikkelen: Eindrapport Hotspot
 • Uitvoeren ASK met strategische grondverwerving en onteigening
 • Zuidplasconferentie 'Oogsten in de Lente'

2008

 • Voorbereiding bestemmingsplannen en MER's: Zuidplas Noord, Zuidplas West, Het Nieuwe Midden, Rode Waterparel, Gouweknoop, Restveen en Groene Waterparel
 • MER Infrastructuur en besluiten parallelle infrastructuur A12 en Moordrechtboog op onderliggend wegennet
 • Handboek Kwaliteit Zuidplaspolder
 • Inrichting Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas
 • Uitvoering ASK met strategische grondverwerving
 • Hervestiging Wvg
 • Midzomer van de Zuidplas

2007

 • Tweedaagse van de Zuidplas
 • Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas op basis van Wvg
 • Ontwikkeling deelprogramma's

2006

 • Kortste dag van de Zuidplas
 • Langste dag van de Zuidplas
 • Vaststelling Intergemeentelijk Structuurplan door de gemeenteraden
 • Vaststelling Herziening Streekplan Z-H Oost door Provinciale Staten

2005

 • Week van de Zuidplas
 • Uitwerking ISP
 • Herziening Streekplan Z-H Oost
 • Strategische Milieubeoordeling

2004/2005

 • Interregionale Structuurvisie

2004

 • Parade van de Verbreding
 • Imagination Day
 • Gebiedsatlas
 • Nota Ruimte
 • Publieke Grondbank

2003

 • Afsprakenkader
 • Strategiedocument
 • Opgavendocument
 • Raamplan communicatie en participatie

2002

 • Landsdeelconvenant West
 • Oprichting Stuurgroep driehoek RZG

2001/2002

 • Oprichting Private Gebiedsontwikkelingsmaatschappij

2001

 • Vijfde Nota over de RO
 • Overleg milieu- en natuurorganisaties met GS
 • Gebiedsvisie Z3