Infrastructuur

De infrastructurele projecten die deel uit maken van de ontwikkeling van de Zuidplaspolder vormen samen de 'Hoofdplanstructuur'. Deze structuur zorgt voor verbinding van bestaande gebieden en nieuwe ontwikkellocaties. Naast “grijze” infrastructuur behoren ook verschillende ecologische en recreatieve verbindingen tot de hoofdplanstructuur. Deze recreatieve voorzieningen worden aangelegd voor toekomstige bewoners, maar zijn tevens bedoeld voor recreanten uit de omgeving. Om de natuurontwikkeling ook integraal in de planontwikkeling mee te nemen, worden deze ontwikkelingen zo mogelijk gecombineerd met ecologische verbindingen.

Voor een groot gedeelte bepalen de lanen en linten het grid van de polderstructuur en zijn het de infrastructurele dragers van de Zuidplaspolder. Via deze wegen zijn de agrarische en glastuinbouwbedrijven ontsloten, terwijl er op een groot aantal locaties wordt gewoond langs de lanen en linten. Zodra de Zuidplaspolder wordt ontwikkeld, zal de functie van deze lanen en linten veranderen van gebiedsontsluitende wegen naar recreatieve routes en dienen als ontsluiting van vooral woonhuizen.

Ga direct naar de infrastructurele projecten
Parallelstructuur A12
Extra Gouwekruising
Moordrechtboog
Rottelaan

Overige infrastructurele projecten
ZSM 2 Moordrecht
Verbreding Derde en Vierde Tocht
Ongelijkvloerse Spoorkruisingen
F340
F263

Infrastructurele projecten

Parallelstructuur A12
Onder de naam 'Parallelstructuur A12' werkt de provincie Zuid-Holland aan een nieuw stelsel van regionale wegen rondom het knooppunt Gouwe op de A12: de Extra Gouwekruising, de Moordrechtboog en de Rottelaan.
Klik hier voor de informatie handout over de Parallelstructuur A12.

Extra Gouwekruising
De Extra Gouwekruising maakt onderdeel uit van de Gouwelaan, een nieuwe provinciale weg langs de A12 aan de noordzijde tussen Gouda en de toekomstige Moordrechtboog. De weg ontlast het Gouwe-aquaduct in de A12 zodat er ook na 2020 voldoende verkeerscapaciteit is. Verkeer vanuit Gouda naar Den Haag krijgt hiermee een andere oprit naar de A12. Dit verkeer hoeft hierdoor in het aquaduct geen twee rijbanen meer over te steken. Zo verbetert de doorstroming en de verkeersveiligheid in het aquaduct op de A12. De weg wordt uitgevoerd als 2x2 rijbanen en met een maximumsnelheid van 80 km/uur. Volgens de huidige planning is de Extra Gouwekruising in 2015/16 gereed.

Moordrechtboog
De Moordrechtboog is een nieuwe provinciale weg tussen de A12 en de A20 nabij Waddinxveen. De Moordrechtboog biedt het verkeer een directe verbinding tussen de A12 en A20 en vormt de ontbrekende schakel in het snelwegknooppunt aan de westkant van Gouda. De nieuwe weg ontlast daarmee de Zuidplasweg/N219. Daarnaast biedt de weg een betere ontsluiting van Gouda-West en biedt Waddinxveen een betere aansluiting op de A12 en A20. Met de nieuwe weg is er voldoende verkeerscapaciteit voor de groei van het verkeer voor woningbouw en nieuwe kantoren in de Zuidplaspolder. De Moordrechtboog krijgt twee rijstroken per richting met een maximumsnelheid van 80 km/uur. De grondverwerving en de voorbereidingen voor het verleggen van kabels en leidingen is gestart. De aanbestedingsprocedure startin 2012 en de doelstelling is om de Moordrechtboog voor 2015 te hebben gerealiseerd.

Rottelaan
Parallel aan de A12 wordt aan de noordkant tussen de Bredeweg/Zaaipad en de Nieuwe Hoefweg/N209 een nieuwe provinciale weg aangelegd, de zogenoemde Rottelaan. Het project Rottelaan bestaat uit twee delen, te weten: de Korte Rottelaan en de Verlengde Rottelaan. Het tracé van de Korte Rottelaan loopt vanaf de Bredeweg naar het Noordeinde (parallel aan de A12). De Verlengde Rottelaan begint bij het Noordeinde en takt aan bij Hoefweg/N209 in Bleiswijk. De Rottelaan is gepland om de A12 te ontlasten, het sluipverkeer te verminderen door de kernen van Moerkapelle en Zevenhuizen en is bovendien bedoeld om de toename van verkeer van nieuwe bewoners/gebruikers op te vangen. Daarnaast kan het verkeer uit het groeiende glastuinbouwgebied rechtstreeks naar de N209/Hoefweg en de veiling in Bleiswijk rijden. Het gaat om een tweebaansweg (1 rijstrook per rijrichting) waarop een maximumsnelheid van 80 km/uur geldt.

In de uitspraak van de Raad van State van 10 augustus 2011 is de bestemming van de (Korte) Rottelaan in stand gehouden. De bestemming “verkeer” is onherroepelijk en kan worden uitgewerkt. De verkeersbestemming voor de Verlengde Rottelaan is nog niet opgenomen in een bestemmingsplan en kan op basis hiervan nog niet worden uitgevoerd.

Overige infrastructurele projecten

ZSM 2, Moordrecht

Al in 2005 hebben het toenmalige Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Prorail en de provincie Zuid-Holland afspraken gemaakt om de doorstroming op de A12/A20 knoop Gouwe te verbeteren. Het gaat hier om de vormgeving van de op- en afritten van de A20 bij Moordrecht en het ongelijkvloers maken van de spoorwegovergang ter plaatse. Met de uitvoering van het project wordt in 2012 een begin gemaakt.

Verbreding Derde en Vierde Tocht
De Zuidplaspolder is een diep gelegen polder, waarbij de afvoer en opvang van overtollig water een belangrijk onderwerp is geweest bij de planontwikkeling. Om in de toekomst de kans op wateroverlast te verkleinen worden door het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard verbeterpunten aangebracht aan het watersysteem. Onderdeel hiervan is het verbreden van watergangen, waaronder de Derde en Vierde Tocht. Deze tochten worden verbreed met circa 14 meter, zodat de breedte toeneemt van 6 tot 20 meter. In maart 2011 is de verbreding van de Spoorsloot (verbinding tussen Derde en Vierde Tocht) opgeleverd;, dit werk is verricht om de doorvoer van water tussen de tochten op orde te houden. De grondverwerving voor de Vierde Tocht is bijna afgerond, zodat in het najaar 2011 begonnen kan worden met de realisatie van de Derde en Vierde Tocht. Na afronding van alle verbredingsopgaven is er ruim 5 extra hectare water gerealiseerd, over een tracé van 4,5 km. De verbredingsopgaven zorgen ervoor dat de ontwatering via het Abraham Kroesgemaal te Moordrecht wordt verbeterd.
Daarnaast is er al in 2009 een waterverbinding gemaakt tussen de peilvakken ten noorden en zuiden van de A12 en de spoorlijn Den Haag – Utrecht. Tevens worden er maatregelen uitgevoerd waardoor het watersysteem robuuster en flexibeler wordt gemaakt.

Ongelijkvloerse spoorkruisingen
Op 27 september 2011 heeft de gemeenteraad van Zuidplas ingestemd met het convenant spoorkruisingen, dat in samenwerking met Pro Rail en de Provincie Zuid-Holland is opgesteld. De samenwerking is ingezet om de bereikbaarheid en de veiligheid van het gebied te verbeteren, door de gelijkvloerse spoorkruisingen te vervangen door onderdoorgangen of door ze af te sluiten. Het convenant omvat het aanpassen van een zestal spoorwegkruisingen, te weten: de Spoorweglaan, de Tweede Tochtweg, de Swanlaweg, de Zuidelijke Dwarslaan, de Bredeweg en de Vijfde Tochtweg. De spoorkruising aan de Spoorweglaan wordt afgesloten, evenals die aan de Tweede Tochtweg. Om de bereikbaarheid van woningen en bedrijven aan de Tweede Tochtweg te garanderen wordt een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd. De spoorkruisingen aan de Bredeweg, de Vijfde Tochtweg, de Swanlaweg en de Zuidelijke Dwarsweg worden opgeheven, en op deze locaties komen verkeerstunnels voor gemotoriseerd en langzaam verkeer. Na de realisatie zal het voor diegenen die wonen, werken of recreëren sneller, gemakkelijker en veiliger worden om de Zuidplaspolder te bereiken.

F340
Voor de Zuidplaspolder bestaat een stevige kwalitatieve eis voor het verbeteren van de bereikbaarheid en en de verkeersveiligheid voor de huidige en toekomstige bewoners/gebruikers, onder andere op het gebied van de fietspadenstructuur. Het tracé van het nieuwe fietspad F340 gaat vanaf de Tweede Tochtweg naar de Middelweg en loopt langs de grens van de Groene en Rode Waterparel. De achterliggende doelstelling van het fietspad is het verbeteren van het woon-werkverkeer en de recreatieve ontsluiting van het gebied. De uitspraak van 10 augustus 2011 van de Raad van State, maakt de “natuur” bestemming waarin het fietspad is gelegen onherroepelijk. De Provincie Zuid-Holland streeft ernaar om het fietspad in 2013 te kunnen opleveren.

F263
Voor de Zuidplaspolder bestaat een stevige kwalitatieve eis voor het verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid voor de huidige en toekomstige bewoners/gebruikers, onder andere op het gebied van de fietspadenstructuur. Het tracé van het nieuwe fietspad F263 gaat vanaf Nieuwerkerk aan de IJssel richting Gouda, door het Restveengebied. De achterliggende doelstelling van het fietspad is het verbeteren van het woon-werkverkeer en de recreatieve ontsluiting van het gebied. Rondom de Tweede Tochtweg wordt de planvorming van het fietspad gecombineerd met het opheffen van de spoorwegovergang.