Feiten en cijfers

Ga direct naar:
Gebiedsatlas

Kengetallen

Duurzaamheid

Lagenbenadering

Klimaatbestendigheid

Natuur en recreatie

Meervoudig ruimtegebruik

Robuuste financiering

Gebiedsatlas
De gebiedsatlas bevat uitgebreide informatie over de driehoek RZG Zuidplas.

 • Gebiedsatlas deel 1 (4 MB)
 • Gebiedsatlas deel 2 (7 MB)
 • Gebiedsatlas deel 3 (4 MB)

Kengetallen

 • Oppervlakte plangebied: meer dan 10.000 ha
 • Oppervlakte Zuidplaspolder: 4902 ha
 • Inwoneraantal in plangebied: ca. 100.000
 • Ca. 48.000 arbeidsplaatsen
 • 350 ha bedrijfsterrein

Duurzaamheid
De ruimtedruk op de Zuidvleugel is groot: Tussen 1989 en 1996 veranderde elk jaar 80 hectare tussen Rotterdam, Zoetermeer en Gouda, waarvan een groot deel in de Zuidplaspolder. Niets doen is geen optie: ingrijpen is nodig om gezamenlijk op meer integrale wijze de Zuidplaspolder tot een kwalitatief hoogwaardig gebied te ontwikkelen waarin alle functies in samenhang een plek hebben.

Duurzaam waterbeheer

 • De Zuidplaspolder beschikt over stevige waterinfrastructuur en wordt al ruim honderd vijftig jaar veilig bemalen.
 • Het Hoogheemraadschap vergroot de peilvlakken, waardoor een nog robuuster watersysteem ontstaat.
 • Er worden meer verbindingen tussen watergangen gemaakt. Het water kan zich makkelijker verdelen over de watergangen in de polder.
 • Watergangen worden verbreed van 5 tot soms wel 20 meter, voor een grotere bergingscapaciteit.

Duurzame energie

 • Het Energieweb kan energie leveren voor duizenden woningen.
 • De Zuidplaspolder is een van de eerste locaties waar een dergelijk grootschalig systeem voor energie gerealiseerd kan worden.
 • Er wordt CO2 (restproduct van de Rotterdamse industrie) via een recent aangelegde buisleiding geleverd aan de glastuinbouwgebieden in de Zuidplaspolder, waardoor het stoken in de zomer voor de CO2-behoefte in de kas niet meer nodig is. 

Duurzame bereikbaarheid
Gebieden ontwikkelen is één, ze goed ontsluiten is iets anders. ‘Eerst bewegen, dan bouwen’ is van meet af aan het adagium geweest in de Zuidplaspolder. Duurzaam bereikbaar is een combinatie van tijdige oplevering van de nieuwe infrastructuur en van slim ontwerpen. Scheiding van regionaal en plaatselijk verkeer van doorgaand verkeer is voor de polder een voorbeeld van duurzame bereikbaarheid. Dat geldt ook voor een grotere rol van de fiets door aanleg van nieuwe fietsverbindingen.

Duurzaam ontwikkelen
Overheden en marktpartijen zetten in op een duurzame ontwikkeling van de Zuidplaspolder. In de plannen is de basis hiervoor gelegd door toepassing van de lagenbenadering. De ambities reiken van versnelde grondaankopen in het groen, via een Energieweb waarbij restwarmte uit kassen gebruikt wordt voor verwarming van woningen tot het bouwen van klimaatbestendige woningen. Het rijk heeft hiervoor 24 mln. euro beschikbaar gesteld.

Lagenbenadering

 • Het noordelijk deel van de Zuidplaspolder bestaat uit stevige kleigrond en is geschikt voor bebouwing.
 • Het middengebied bestaat uit een mengsel van klei, veen en moerige gronden, waarin katteklei. In de ondergrond bevinden zich zanderige kreekruggen, die deels herkenbaar zijn in het maaiveld. Op de kreekruggen kan heel goed worden gebouwd.
 • Het zuidelijk deel bestaat voornamelijk uit restveen. Deze grond is niet geschikt om te bebouwen.
 • Ook het percentage wateroppervlak is gekoppeld aan deze bodemsamenstelling. In het noorden is dat percentage het minst, in het zuiden het grootst.

Klimaatbestendigheid

 • De Zuidplaspolder ligt op basis van de Waterwet in Dijkring 14, dat de hoogste beschermingsklasse heeft.
 • De Hollandsche IJsseldijk en de stormvloedkering bij Krimpen aan den IJssel beschermen de Zuidplaspolder.
 • Bij een onverhoopte dijkdoorbraak van de IJsseldijk komt het water op het diepste punt in de Zuidplaspolder niet hoger dan 1,30 meter.
 • In de diepst gelegen delen wordt niet gebouwd, vloerpeilen van woningen worden op een hoog niveau gelegd, waardoor deze droog blijven bij een overstroming.
 • De polder wordt zo ingericht dat de gevolgen van een eventuele overstroming zo klein mogelijk zijn.

Natuur en recreatie

 • In het Restveengebied, ten zuiden van de A20 blijft 200 hectare van de hoger gelegen gronden beschikbaar voor (verbreed) agrarisch gebruik. De rest van deze gronden (ongeveer 350 hectare) krijgt gefaseerd een bestemming 'natuur'.
 • In de groene Waterparel, ten noorden van de A20, is het water van zeer goede kwaliteit. Dit gebied wordt als natuurkern bestemd.
 • In samenspraak met agrariërs in het zuidelijk deel wordt bekeken wat de individuele wensen en mogelijkheden zijn.

Meervoudig ruimtegebruik

 • In het noordelijk deel van de Zuidplaspolder wordt gestreefd naar twintig procent dubbel ruimtegebruik voor de glastuinbouw, door functiecombinaties met bijvoorbeeld waterberging en bedrijfsgebouwen.

Robuuste Financiering
Een belangrijk deel van de financiering van de hoofdplanstructuur (wegen en groenvoorzieningen) is door bijdragen van de rijksoverheid en de provincie geregeld. Het gaat om een investering van ca. 450 miljoen euro.