Bestemde gronden

In het bestemmingsplan Zuidplas West zijn twee woonontwikkellocaties opgenomen, Zevenhuizen-Zuid en Nieuwerkerk-Noord.

Zevenhuizen-Zuid
In Zevenhuizen is aan de zuidzijde van de huidige kern een uitbreidingslocatie gepland. Het is de bedoeling is om circa 1.200 woningen te realiseren in een dorps woonmilieu in de periode 2012 -2020. Een dorps milieu kenmerkt zich door een kleinschalige, compacte opzet gericht op een dorpscentrum en haar voorzieningen. Dit type milieu komt tegemoet aan de behoefte aan geborgen- en kleinschaligheid.
Het voorziene dorpse woningbouwprogramma biedt een grote variatie in prijsklassen, waarbij 30% sociale woningbouw een van de uitgangspunten is. Het aandeel gestapelde woningen is beperkt (maximaal 10%) en er is tevens een ruim aanbod dat gericht is op starters op de woningmarkt.

Nieuwerkerk-Noord
Aan de noordkant van Nieuwerkerk aan den IJssel is de nieuwbouwlocatie Nieuwerkerk-Noord gesitueerd. De ligging tussen Nieuwerkerk (A20), Nesselande en de uitlopers van de kreekrugzone maken de locatie zeer geschikt voor het realiseren van een diversiteit aan woonmilieus. De bouwlocatie omvat 1800 woningen, binnen het landelijke en dorpse woonmilieu. Het dorpse woonmilieu komt tegemoet aan de behoefte aan geborgen- en kleinschaligheid. Het is de bedoeling de woningen in dit woonmilieu voor verschillende inkomensgroepen toegankelijk te maken. Het landelijke woonmilieu daarentegen kenmerkt zich door een grote mate van individuele vrijheid waarbij zowel dure als goedkope woningen een plek krijgen. Gestreefd wordt om de bouwlocatie voor 2020 te hebben ontwikkeld.

Beide woningbouwlocaties zijn zogenoemd “globaal” bestemd, wat inhoudt dat er enige speling is bij de uiteindelijke uitwerking in o.a. het stedenbouwkundigontwerp en de woningtypen. Deze uitwerking wordt vervolgens door de gemeente vastgesteld in een zogeheten uitwerkingsplan. Momenteel voert de gemeente Zuidplas gesprekken met private partijen om de plannen nader uit te werken.

Lanen en linten
Voor een groot gedeelte bepalen de lanen en linten het grid van de polderstructuur en zijn het de infrastructurele dragers van de Zuidplaspolder. Via deze wegen zijn de agrarische en glastuinbouwbedrijven ontsloten, terwijl er op een groot aantal locaties wordt gewoond langs de lanen en linten. Zodra de Zuidplaspolder wordt ontwikkeld, zal de functie van deze lanen en linten veranderen van gebiedsontsluitende wegen naar recreatieve routes en dienen als ontsluiting van vooral woonhuizen. Op verschillende locaties in de polder wordt de mogelijkheid geboden om deze nieuwe woningen te realiseren. De gemeente Zuidplas gaat ervan uit dat de nieuwe woningen in de lanen en linten vooral vanuit particulier initiatief ontwikkeld zullen worden. In een aantal gevallen gebeurt dat door een agrariër, die de rest van zijn perceel verkocht heeft, maar er zullen ook kleine projectontwikkelaars/bouwers en andere particulieren bouwaanvragen indienen.

Per bestemmingsplan zijn de woonfuncties voor de lanen en linten op verschillende wijzen planologisch opgenomen, waarbij echter nooit sprake is van een directe bouwtitel, maar van een wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsverplichting. In een aantal gevallen moet het bestemmingsplan worden aangepast. Momenteel wordt binnen de gemeente Zuidplas gewerkt aan de Beeldkwaliteitsplan voor de lanen en linten, waarin nadere randvoorwaarden zijn opgenomen voor deze woningbouw. Binnen de lintontwikkeling bestaat relatief veel vrijheid over architectuur en kavelinrichting.