Ambitie

De relatief stevige bodem en grote drooglegging zijn bepalend voor de aard en locatie van de toekomstige verstedelijking in het noordelijk deel van de Zuidplaspolder. Het kleigebied kan en zal in de toekomst in principe alle vormen van grondgebruik accommoderen, bovenal intensieve en innovatieve glastuinbouw en bedrijvigheid. Meervoudig ruimtegebruik door combinatie en stapeling van functies is hier de ambitie. In verkeersluwe bebouwingslinten wordt gevarieerde, vrijstaande bebouwing in het groen gerealiseerd. Hier zal de koers worden bepaald door particulier opdrachtgeverschap. Brede en open groenblauwe zones langs nieuwe regionale infrastructuur vormen het raamwerk waarbinnen ontwikkeling plaats vindt. Aan de rand van het gebied wordt het groene Ringvaartpark gerealiseerd dat het recreatieve netwerk binnen de polder met groenblauwe gebieden in de omgeving, zoals de Rottewig en het Bentwoud, verbindt.