Zuidplas Noord

Ligging
Zuidplas Noord beslaat een oppervlakte van ongeveer 1200 hectare in het Noorden van de Zuidplaspolder. Kijk op de plankaart voor de ligging.

Ambitie
De relatief stevige bodem en grote drooglegging zijn bepalend voor de aard en locatie van de toekomstige verstedelijking in het noordelijk deel van de Zuidplaspolder. Het kleigebied kan en zal in de toekomst in principe alle vormen van grondgebruik accommoderen, bovenal intensieve en innovatieve glastuinbouw en bedrijvigheid. Meervoudig ruimtegebruik door combinatie en stapeling van functies is hier de ambitie. In verkeersluwe bebouwingslinten wordt gevarieerde, vrijstaande bebouwing in het groen gerealiseerd. Hier zal de koers worden bepaald door particulier opdrachtgeverschap. Brede en open groenblauwe zones langs nieuwe regionale infrastructuur vormen het raamwerk waarbinnen ontwikkeling plaats vindt. Aan de rand van het gebied wordt het groene Ringvaartpark gerealiseerd dat het recreatieve netwerk binnen de polder met groenblauwe gebieden in de omgeving, zoals de Rottewig en het Bentwoud, verbindt.

Bestemde gronden
Het bestemmingsplan Zuidplas Noord is opgeknipt in twee onderdelen, elk met een eigen exploitatieplan. Het eerste deel heeft betrekking op de woonontwikkeling in Moerkapelle-Oost, gelegen in de gemeente Zuidplas. Het tweede deel op de glastuinbouwontwikkelingen tussen Moerkapelle en de Rijksweg A12.

Woonontwikkeling Moerkapelle
De inzet van de gemeente Zuidplas is om op de locatie Moerkapelle-Oost circa 500 woningen te realiseren voor 2020. Bij deze locatie gaat het om nieuwbouw voor het goedkopere segment van het woonmilieu 'dorps wonen'. Een dorps woonmilieu kenmerkt zich door een kleinschalige, compacte opzet georiënteerd op een dorpscentrum en haar voorzieningen. Dit type milieu komt tegemoet aan de behoefte aan geborgen- en kleinschaligheid.
De woningbouwlocatie is zogenoemd 'globaal' bestemd, wat inhoudt dat er enige speling is bij de uiteindelijke uitwerking in o.a. het stedenbouwkundig ontwerp, het woningaantal, de dichtheden en de woningtypen.
De uitwerking wordt door de gemeente Zuidplas vastgelegd in een zogenoemd “uitwerkingsplan”. Momenteel is de gemeente in gesprek met private partijen om de plannen verder uit te werken voor Moerkapelle-Oost.

Glastuinbouwontwikkeling
In het deelgebied Zuidplas Noord zijn drie locaties voor glastuinbouw gereserveerd: a) het gebied ten noorden van de A12, b) de zogeheten Swanla-driehoek en c) Knibbelweg Oost. Private partijen hebben al interesse getoond in de ontwikkeling van Knibbelweg Oost. 
De gemeente Zuidplas heeft voor deze locatie dan ook een intentieovereenkomst gesloten met private partijen voor de uitwerking van de planvorming.

Lanen en linten
Voor een groot gedeelte bepalen de lanen en linten het grid van de polderstructuur en zijn het de infrastructurele dragers van de Zuidplaspolder. Via deze wegen zijn de agrarische en glastuinbouwbedrijven ontsloten, terwijl er op een groot aantal locaties wordt gewoond langs de lanen en linten. Zodra de Zuidplaspolder wordt ontwikkeld, zal de functie van deze lanen en linten veranderen van gebiedsontsluitende wegen naar recreatieve routes en dienen als ontsluiting van vooral woonhuizen. Op verschillende locaties in de polder wordt de mogelijkheid geboden om deze nieuwe woningen te realiseren. De gemeente Zuidplas gaat ervan uit dat de nieuwe woningen in de lanen en linten vooral vanuit particulier initiatief ontwikkeld zullen worden. In een aantal gevallen gebeurt dat door een agrariër, die de rest van zijn perceel verkocht heeft, maar er zullen ook kleine projectontwikkelaars/bouwers en andere particulieren bouwaanvragen indienen.

Per bestemmingsplan zijn de woonfuncties voor de lanen en linten op verschillende wijzen planologisch opgenomen, waarbij echter nooit sprake is van een directe bouwtitel, maar van een wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsverplichting. In een aantal gevallen moet het bestemmingsplan worden aangepast. Momenteel wordt binnen de gemeente Zuidplas gewerkt aan de Beeldkwaliteitsplan voor de lanen en linten, waarin nadere randvoorwaarden zijn opgenomen voor deze woningbouw. Binnen de lintontwikkeling bestaat relatief veel vrijheid over architectuur en kavelinrichting.

Voorziene ontwikkelingen
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen voorzien.