Rode Waterparel

Ligging
De Rode Waterparel beslaat een oppervlakte van ongeveer 180 hectare net onder het midden van de Zuidplaspolder. Kijk op de plankaart voor de ligging.

Ambitie
In de Rode Waterparel is de ambitie het realiseren van optimale condities voor exclusief wonen in lage dichtheden. Het kreekruglandschap is hier de basis voor een uniek groenblauw woonlandschap. Het reliëf van de kreekrug wordt bij de verdere inrichting van het gebied versterkt: een lommerrijke inrichting contrasteert met het omringende waterrijke veenlandschap. Door de aanwezigheid van katteklei in de bodem heeft het gebied een grote ecologische potentie en zijn behoud van een goede waterkwaliteit en beperkte waterpeilschommelingen van belang. De overgang van de natuur in de Groene Waterparel naar wonen op de hoger gelegen kreekruggen in de Rode Waterparel wordt zorgvuldig vormgegeven. De Rode Waterparel wordt omsloten door twee verkeersluwe bebouwingslinten in Noord-Zuidelijke richting en een nieuwe tocht en groene laan in Oost-Westelijke richting. In deze linten wordt gevarieerde, vrijstaande bebouwing in het groen gerealiseerd. Hier zal de koers worden bepaald door particulier opdrachtgeverschap. De bestaande bebouwingslinten in de Rode Waterparel gaan op in het kreekruggebied.

Bestemde gronden
De woningbouwlocatie Rode Waterparel is bestempeld als ‘icoon voor metropolitaan wonen’ in de Zuidvleugel door het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel. Deze status heeft de locatie gekregen omdat het om bijzondere gebiedsontwikkeling gaat, die aansluit op de kernkwaliteiten en potenties van de Zuidvleugel. De Rode Waterparel is de enige plek van omvang in het zuidelijk deel van de Provincie Zuid-Holland, waar op grotere schaal (1.300 woningen) een exclusief woonmilieu wordt gecreëerd. Om dit exclusieve woonmilieu te bewerkstelligen, wordt ingezet op een leefomgeving waarvan groen en water in grote mate de kwaliteit bepalen. Bij de planvorming is dan ook nadrukkelijk gezocht naar aansluiting bij de geomorfologische eigenschappen van het gebied die in het toekomstige landschap worden geaccentueerd.

De bouw van circa 500 woningen zal gerealiseerd worden in het westelijke gedeelte van het plangebied Rode Waterparel. Deze locatie is zogenoemd “globaal” bestemd, wat inhoudt dat er enige speling is bij de uiteindelijke uitwerking in o.a. het stedenbouwkundigontwerp en de woningtypen. Deze uitwerking wordt vervolgens door de gemeente vastgesteld in een zogenoemd “uitwerkingsplan”. Momenteel is de gemeente in gesprek met private partijen om de plannen nader uit te werken. De bedoeling is om de Rode Waterparel in de periode 2015-2030 te realiseren.

Lanen en linten
Voor een groot gedeelte bepalen de lanen en linten het grid van de polderstructuur en zijn het de infrastructurele dragers van de Zuidplaspolder. Via deze wegen zijn de agrarische en glastuinbouwbedrijven ontsloten, terwijl er op een groot aantal locaties wordt gewoond langs de lanen en linten. Zodra de Zuidplaspolder wordt ontwikkeld, zal de functie van deze lanen en linten veranderen van gebiedsontsluitende wegen naar recreatieve routes en dienen als ontsluiting van vooral woonhuizen. Op verschillende locaties in de polder wordt de mogelijkheid geboden om deze nieuwe woningen te realiseren. In de Rode Waterparel betreft het enkel de oost en de westkant van het gebied. De gemeente Zuidplas gaat ervan uit dat de nieuwe woningen in de lanen en linten vooral vanuit particulier initiatief ontwikkeld zullen worden. In een aantal gevallen gebeurt dat door een agrariër, die de rest van zijn perceel verkocht heeft, maar er zullen ook kleine projectontwikkelaars/bouwers en andere particulieren bouwaanvragen indienen.

Per bestemmingsplan zijn de woonfuncties voor de lanen en linten op verschillende wijzen planologisch opgenomen, waarbij echter nooit sprake is van een directe bouwtitel, maar van een wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsverplichting. In een aantal gevallen moet het bestemmingsplan worden aangepast. Momenteel wordt binnen de gemeente Zuidplas gewerkt aan de Beeldkwaliteitsplan voor de lanen en linten, waarin nadere randvoorwaarden zijn opgenomen voor deze woningbouw. Binnen de lintontwikkeling bestaat relatief veel vrijheid over architectuur en kavelinrichting.

Voorziene ontwikkelingen
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen voorzien.