Gouweknoop

Ligging
Kijk op de plankaart voor de ligging van het gebied Gouweknoop.

Ambitie
De Gouweknoop zal zich in de toekomst moeten ontwikkelen als een multifunctioneel knooppunt van (boven)regionale voorzieningen, bedrijvigheid, en wonen. De ligging van het deelgebied biedt hier de mogelijkheden voor. Het landschap van de Gouweknoop wordt gedomineerd door nieuwe en bestaande infrastructuur. Hierbij is de ambitie de rijks-, provinciale en lokale wegen op zodanige wijze met elkaar te verknopen dat er een efficiënt knooppunt ontstaat. Een knooppunt dat ruimtelijk overzichtelijk is en maximale mogelijkheden biedt voor een goede programmatische en ruimtelijke inrichting en bereikbaarheid van het gebied. De kruisingen van alle typen verkeer, waterwegen en groen leiden tot een boeiend geheel aan civiele kunstwerken. Ook worden interessante opties voor halten aan de drie spoorlijnen die bij Westergouwe de Gouweknoop doorkruisen nader verkend. Aan de rand van het gebied wordt het groene Ringvaartpark gerealiseerd dat het recreatieve netwerk binnen de polder met groenblauwe gebieden in de omgeving, zoals de Oostpolder en ‘t Weegje, verbindt.

Bestemde gronden
Moordrechtboog
De Moordrechtboog is een nieuwe provinciale weg tussen de A12 en de A20 nabij Waddinxveen. De Moordrechtboog biedt het verkeer een directe verbinding tussen de A12 en A20 en vormt de ontbrekende schakel in het snelwegknooppunt aan de westkant van Gouda. De nieuwe weg ontlast daarmee de Zuidplasweg/N219. Daarnaast biedt de weg een betere ontsluiting van Gouda-West en biedt Waddinxveen een betere aansluiting op de A12 en A20. Met de nieuwe weg is er voldoende verkeerscapaciteit voor de groei van het verkeer voor woningbouw en nieuwe kantoren in de Zuidplaspolder. De Moordrechtboog krijgt twee rijstroken per richting met een maximumsnelheid van 80 km/uur. De grondverwerving en de voorbereidingen voor het verleggen van kabels en leidingen is gestart. De aanbestedingsprocedure start in 2012 en de doelstelling is om de Moordrechtboog voor 2015 te hebben gerealiseerd.

Boogpark
Het Boogpark, de groen blauwe zone aan weerszijden van de vijfde Tochtweg en tussen de Moordrechtboog en de RijnGouwelijn, voorziet in een ecologische verbinding tussen het Bentwoud en de Krimpenerwaard. In het plangebied is ruimte voor natuur, recreatie en water. Water is de drager van het plan. Zo biedt het plangebied de mogelijkheid voor het invullen van een deel van de waterbergingsopgave van het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard. 

De recreatieve routes in het Boogpark moeten aansluiten op aanliggende netwerken en op de routes moeten logische plekken voor recreatie worden aangewezen. 

Voorziene ontwikkelingen
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen voorzien.