Beleidskaders

Vanwege de strategische ligging in de Randstad zijn de beleidskaders voor de ontwikkeling van het gebied door de betrokken decentrale overheden in nauwe samenspraak met het Rijk opgesteld. De kaders staan in:
Bestemmingsplannen voor de deelgebieden (2009)
Het Intergemeentelijk Structuurplan (ISP) (februari 2006)
Het Streekplan Zuid-Holland Oost (herziening, mei 2006)
De Interregionale Structuurvisie 2010 -2030 (ISV, september 2004)

Gemeentelijke Bestemmingsplannen
In 2008 en 2009 zijn voor de volgende deelgebieden binnen de Zuidplaspolder bestemmingplannen vastgesteld:

 • Zuidplas Noord
 • Zuidplas West
 • Het Nieuwe Midden
 • Gouweknoop
 • Restveen & Groene Waterparel
 • Rode Waterparel

Tegen onderdelen van enkele bestemmingsplannen zijn bezwaar- en beroepsprocedures ingesteld. Op 10 augustus 2011 heeft de Raad van State uitspraak gedaan. Kijk voor meer informatie over de uitspraken van de Raad van State onder Besluitvorming.

Klik hier voor toegang tot de bestemmingsplannen.

Het Intergemeentelijk Structuurplan (ISP)
Het ISP is de uitwerking van de Interregionale Structuurvisie 2010-2030 en gaat over de ontwikkelingen in de Zuidplaspolder in deze periode, met een nadruk op de periode 2010-2020. Het streven is om de plannen binnen deze periode verder uit te werken en uit te voeren.

Het ISP is voor de Zuidplas gemeenten de basis voor het ruimtelijke beleid en vormt het kader voor de bestemmingsplannen. Burgers en bedrijven kunnen geen rechten ontlenen aan het ISP.

Het ISP omvat:

 • Een inrichtingsschets voor de Zuidplaspolder op schaal 1:25.000;
 • De hoofdstructuur voor groen, water en verkeer;
 • Aantallen te bouwen woningen;
 • Aantal hectare voor bedrijventerreinen en glastuinbouw;
 • Een visie op de financiering;
 • Een visie op de ontwikkelingsorganisatie;
 • Een fasering van het programma.

Het ISP is een gezamenlijk plan van de drie Zuidplas gemeenten (Zuidplas, Gouda & Waddinxveen) dat in samenwerking met de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard tot stand is gekomen. In 2006 werd het vastgesteld.

Klik hier voor het Intergemeentelijk Structuurplan.

Het aangepaste Streekplan Zuid-Holland Oost
Een Streekplan is een provinciaal globaal bestemmingsplan. Het moet passen binnen landelijke beleidskaders en geeft richting voor gemeentelijke beleidskaders. Dit instrument van planvorming is met de wijziging van de Wet ruimtelijke ordening in 2008 verdwenen. De planvorming voor de Zuidplaspolder speelde echter vóór 2008. Het Streekplan Zuid-Holland Oost is dan ook in 2006 aangepast om de gebiedsontwikkeling volgens de afspraken neergelegd in het Intergemeentelijk Structuurplan mogelijk te maken.

Klik hier voor het aangepaste Streekplan Zuid-Holland Oost.

De Interregionale Structuurvisie 2010-2030 (ISV)
De ISV bevat bestuurlijke afspraken over de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de Zuidplaspolder op hoofdlijnen. De afspraken hebben betrekking op:

 • Indicaties over de aantallen te bouwen woningen, het aantal aan te leggen hectare bedrijventerrein en glastuinbouw;
 • De zones waarbinnen de onderscheiden ontwikkelingen kunnen plaatsvinden;
 • De wijze waarop het gebied qua infrastructuur wordt aangesloten op de omgeving;
 • De wijze waarop de groenopgave voor het gebied wordt ingevuld;
 • De financiële haalbaarheid van de gebiedsontwikkeling, inclusief die voor de hoofdplanstructuur bestaande uit de opgaven voor infrastructuur, groen en water;
 • De projecten die in ieder geval nodig zijn om de ontwikkeling in goede banen te leiden.

De ISV heeft geen formele, wettelijke status, het is een afsprakenkader voor het opstellen, herzien of aanpassen van relevante streekplannen. Daarnaast bevat het de randvoorwaarden voor het Intergemeentelijk Structuurplan, dat een nadere invulling geeft aan het gebied van de Zuidplaspolder.

De ISV is in 2005 door 23 partijen vastgesteld. Klik hier voor de Interregionale Structuurvisie.