Taakverdeling

Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas (ROZ)
De Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas stelt het regionaal ontwikkelingsbeleid vast in een jaarlijks Ontwikkelingsstrategiekader (OSK) en voert dit beleid uit. Het OSK is gericht op het maken van afspraken over de integrale uitvoering van het Intergemeentelijk Structuurplan (ISP) en de streekplanherziening. In de gemeenschappelijke regeling Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas (ROZ) zijn de taken en bevoegdheden van de ROZ vastgelegd: programmering, kwaliteitsborging en financiële verevening.

Grondbank RZG Zuidplas
De Grondbank koopt op strategisch gelegen plekken gronden aan in het gebied waarvoor het Intergemeentelijk Structuurplan (ISP) is opgesteld. Sinds 2011 heeft de Grondbank meer het karakter van een stallingbedrijf. In de gemeenschappelijke regeling van de Grondbank zijn de taken en bevoegdheden van de Grondbank vastgelegd.

Projectbureau IRP Zuidplaspolder
Het projectbureau IRP Zuidplaspolder ondersteunt de gebiedsontwikkeling van de Zuidplaspolder vanuit het perspectief van de provincie Zuid-Holland.