Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas (ROZ)

Per 1 november 2008 is de Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas (ROZ) gestart. De ROZ is een samenwerkingsverband op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. De ROZ bestaat uit de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Zuidplas, Waddinxveen, Gouda en Rotterdam. Het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard is adviseur.

De ROZ moet er voor zorgen dat de afspraken die gemaakt zijn over de integrale ontwikkeling van de Zuidplaspolder ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Daarin voorziet het Ontwikkelstrategiekader (OSK) dat jaarlijks wordt opgesteld.

Bij de start van de ontwikkeling van de Zuidplaspolder is onderkend, dat de verrommeling een halt moet worden toegeroepen en dat gezamenlijk inspanningen moeten worden verricht om de bereikbaarheid van de Zuidplaspolder te verbeteren. Naast de bijdragen voor infrastructuur van het Rijk en de provincie dragen gemeenten financieel bij aan delen van de infrastructuur. De gemeenten kunnen bij het afgeven van de bouwvergunning afspraken maken over private bijdragen aan overheidsinvesteringen. Private partijen investeren in de grondexploitatie en in de bouw van huizen, bedrijven en glastuinbouw.

De ROZ let ook op de kwaliteitsontwikkeling. In dat kader subsidieert de ROZ de versnelling van de groenontwikkeling (Groene Waterparel) en de aanleg van de CO2 leiding naar de Zuidplaspolder, maar ook in waterhergebruik op de locaties Knibbelweg Oost, Glasparel+ en in het Energieweb.

Belangrijke documenten van de ROZ:
Gemeenschappelijke Regeling ROZ 2009
Artikelsgewijze toelichting GMR ROZ 2009
Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling ROZ 2010
Kaart wijziging rechtsgebied ROZ GMR 2010
Vastgesteld OSK ROZ 2010
Vastgesteld OSK ROZ 2011
Bijlage OSK ROZ 2011

Voorbereidend Overleg Zuidplas (VOZ)
Het VOZ is het ambtelijk overleg dat de besluitvorming in de ROZ voorbereidt. Doorgaans komt het VOZ eens per maand bijeen. Voorzitter is de directeur van het VOZ.