Grondbank

Ga direct naar:
Een initiatief van lokale en regionale overheden
Taken en bevoegdheden
De bestemming van aangekochte gronden
Bestuur en directie
Toezicht en controle
Belangrijke documenten
Meer informatie
Contactgegevens

Een initiatief van de lokale en regionale overheden
De toenmalige gemeenten Zevenhuizen-Moerkapelle, Nieuwerkerk aan den IJssel, Moordrecht (nu samen gemeente Zuidplas), gemeenten Gouda en Waddinxveen, hebben samen met de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland op 1 juli 2004 de Grondbank RZG Zuidplas opgericht. De Grondbank heeft voor op strategisch gelegen plekken gronden aangekocht in het plangebied van het Intergemeentelijk StructuurPlan (ISP, 2006). De Gondbank heeft inmiddels voldoende strategische gronden in het gebied verworven. Daarom functioneert de Grondbank vanaf 1 januari 2011 als stallingbedrijf. Met de verworven gronden is er voldoende basis om evenwichtig en succesvol tot afspraken en samenwerking te komen met private partijen (bedrijven) die de Zuidplaspolder tot ontwikkeling willen brengen.

Taken en bevoegdheden van de grondbank
De Grondbank verwerft vanaf 1 januari 2011 geen nieuwe gronden meer voor eigen rekening en risico en gaat vanaf deze datum functioneren als stallingbedrijf en richt zich voornamelijk op de uitname van de verworven gronden. In de gemeenschappelijke regeling van de Grondbank zijn de taken en bevoegdheden van de Grondbank vastgelegd.

De Grondbank verwerft, daar waar nodig in opdracht van een partij, vanuit haar kennis en ervaring gronden ten behoeve van de gewenste ontwikkelingen in het Zuidplaspolder. Hierover worden tussen deze partij en de Grondbank nader afspraken gemaakt.

De Grondbank heeft leningen afgesloten om de grondaankopen te kunnen doen. De deelnemende overheden staan voor deze leningen garant volgens de verdeelsleutel: provincie Zuid-Holland en gemeente Rotterdam, elk 40%, de gemeente Zuidplas voor 9 %, Gouda voor 6% en Waddinxveen voor 5%.

De bestemming van de aangekochte gronden
De Grondbank maakt de verworven gronden niet zelf bouwrijp. De Grondbank verkoopt de gronden door aan de gemeenten of aan andere marktpartijen.

Het bestuur en de directie van de grondbank
De Grondbank heeft een algemeen bestuur dat bestaat uit bestuurders van de deelnemende gemeenten en de provincie. Uit hun midden hebben zij de voorzitter en het dagelijks bestuur gekozen. Het bestuur van de Grondbank wordt ondersteund door de directeur en de secretaris. Zij bereiden met hun medewerkers de vergaderingen van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur voor. De directeur is bevoegd de onderhandelingen te voeren over mogelijke grondtransacties.

Toezicht en controle op de Grondbank
Het bestuur van de Grondbank stuurt jaarlijks de ontwerp-begroting en jaarrekening voor een reactie naar de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en naar provinciale staten. Ook het Uitnamestrategiekader (USK), waarin het bestuur het jaarlijkse uitnamebeleid van de Grondbank vastlegt, wordt aan de raden en staten toegezonden. Sinds 2011 is er sprake van een uitnamestrategiekader. Het financiële toezicht wordt uitgeoefend door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Belangrijke documenten van de Grondbank:
Gemeenschappelijke Regeling Grondbank 2004
Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Grondbank 2010
Artikelsgewijze toelichting GMR Grondbank 2010

Kaart wijziging rechtsgebied GMR Grondbank 2010
Uitname Strategie Kader Grondbank 2011

Waar kan ik meer informatie krijgen over gronduitname en verwervingen?
Voor nadere informatie over de Grondbank en uitname en verwervingen gronden kunt u contact opnemen met de medewerkers van de betreffende gemeente of met de directeur van de Grondbank, dhr. C. Habben Jansen via telefoonnummer 06 - 50 20 31 40, of e-mail: info@habbenjansen.nl

Contactgegevens Grondbank
Grondbank RZG Zuidplas
p/a provincie Zuid-Holland
t.a.v. Dhr. H. Bovenkerk
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
Telefoon: 070-4417439
jh.bovenkerk@pzh.nl

of

Grondbank RZG Zuidplas
T.a.v. mevrouw M. van Atten
Postbus 29
2910 AA Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoon: 0180-323127
mjk.van.atten@pzh.nl