Organisatie

Binnen het project werken diverse overheden en maatschappelijke en private partijen samen. Dat vereist een goed gestructureerde organisatie en een heldere visie op samenwerking. Het projectbureau coördineert de ontwikkeling en de samenhang en synergie tussen de verschillende sporen (ontwikkeling, partijen participatie en planvorming). De afstemming van ruimtelijk beleid voor een omvangrijk gebied als dat van de driehoek RZG Zuidplaspolder is, onder de vigerende wetgeving op ruimtelijk gebied, een complexe opgave. Publieke en private partijen bundelen hun krachten om te komen tot een gezamenlijke, weloverwogen ruimtelijke inrichting van het gebied van de driehoek RZG Zuidplaspolder. Die samenwerking vergt een zorgvuldige verdeling van kosten en baten over de partijen. Zonder heldere afspraken tussen publieke partijen lukt het niet om de krachten te bundelen met geïnteresseerde private partijen, zoals ontwikkelaars, burgers en bedrijven. De verdeling van bevoegdheden over verschillende bestuurslagen vereist nauwe coördinatie en afstemming, om ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen te voorkomen en om gewenste ontwikkelingen te stimuleren. Deze opgave is niet uniek voor de driehoek RZG Zuidplaspolder; uniek is wel de vergaande samenwerking waartoe de betrokken overheden hebben besloten.