Documentatie

Ga direct naar:
Publieksinformatie
Proces documenten

Gemeenschappelijke Regelingen
Ruimtelijke inrichting Zuidplaspolder
Bestemmingsplannen Deelgebieden

Publieksinformatie
Publieksfolder Interregionale Structuurvisie Driehoek RZG 2004
Publieksfolder Ontwerp Intergemeentelijk Structuurplan Zuidplas 2005
Boekje Week van de Zuidplas 6-11 juni 2005
Publicatie Plannen voor de Zuidplas uitgave 1 Ontwerp ISP 310805
Publicatie Plannen voor de Zuidplas uitgave 2 Verstedelijking en Infrastructuur 070905
Publicatie Plannen voor de Zuidplas uitgave 3 Recreatie en Water 140905
Publicatie Plannen voor de Zuidplas uitgave 4 Planning en Informatie 210905
Publicatie Plannen voor de Zuidplas uitgave 5 Besluitvorming 280905
Publicatie Restveen & Waterparel 2006
Publicatie Restveen & Groene Waterparel 2007
Publicatie Zuidplas Noord 2007
Ideeenboek Zuidplas - Kortste Dag van de Zuidplas 2007
Publicatie Ontwerp Bestemmingsplannen Zuidplaspolder 2009
Publicatie Een Dijk van een project 2009

Proces documenten
Procesconvenant Landsdeel West - Deltametropool 2002
Strategiedocument Driehoek RZG 2003
Afsprakenkader Driehoek RZG 2003
Projectaanpak Driehoek RZG 2003 - 2004
Raamplan Communicatie en Participatie Driehoek RZG 2003
Projectaanpak 2005 - 2006
Convenant zsm2 2005
Projectaanpak 2006 - 2007
Convenant Restveen en Waterparel 2006
Regionaal bestuursakkoord Water Driehoek RZG 2006
Projectaanpak 2007
Intentieverklaring Duurzame Ontwikkeling Zuidplas 2007
Intentieverklaring Waterkwaliteit 2007
Convenant Exploitatie Energiepotentieel Zuidplaspolder 2007
Koersbepaling project Zuidplas Nieuw NEDERland 2008
Showcase duurzame Zuidplaspolder - aanvraag Nota Ruimte budget 2009
Intentieovereenkomst ontwikkeling Knibbelweg-Oost Gemeente Zuidplas 2011
Aanvraagformulier provinciale subsidie Energieweb Knibbelweg-Oost 2011
Beantwoording vragen PS Energieweb Knibbelweg-Oost 2011
Besluit Provinciale Staten subsidieverlening Energieweb Knibbelweg-Oost 2011
Verleningsbeschikking PS Energieweb Knibbelweg-Oost 2011
Intentieovereenkomst publiek-private ontwikkeling Zevenhuizen-Zuid 2011

Gemeenschappelijke regelingen
Gemeenschappelijke Regeling Grondbank 2004
Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Grondbank 2010
Artikelsgewijze toelichting GMR Grondbank 2010

Kaart wijziging rechtsgebied GMR Grondbank 2010
Uitname Strategie Kader Grondbank 2011

Gemeenschappelijke Regeling ROZ 2009
Artikelsgewijze toelichting GMR ROZ 2009
Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling ROZ 2010
Kaart wijziging rechtsgebied ROZ GMR 2010
Vastgesteld OSK ROZ 2010
Vastgesteld OSK ROZ 2011
Bijlage OSK ROZ 2011

Ruimtelijke inrichting Zuidplaspolder
Opgavendocument Driehoek RZG 2003
Gebiedsatlas deel 1 2003
Gebiedsatlas deel 2 2003
Gebiedsatlas deel 3 2003
Interregionale structuurvisie Driehoek RZG 2004
Plankaart Interregionale structuurvisie Driehoek RZG 2004
Werkdocument Intergemeentelijk Structuurplan - Streekplanherziening Zuidplas 2005
Ontwerp Intergemeentelijk Structuurplan Zuidplas 2005
Plankaart Ontwerp Intergemeentelijk Structuurplan Zuidplas 2005
Nota van beantwoording en wijziging ISP en IP Zuidplas 2005
Intergemeentelijk Structuurplan Zuidplas 2006
Tweede partiele herziening Streekplan Zuid-Holland Oost Zuidplas 2006
Handboek Kwaliteit Zuidplaspolder 2008
Koepelnotitie Bestemmingsplannen - Infrastructuur Zuidplaspolder 2009
Inrichtingsadvies Zuidplaspolder Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard 2010

Strategische Milieubeoordeling Zuidplas 2006
Strategische Milieubeoordeling Zuidplas 2006
Resultatenkaart risicobeheersing
Milieu aandachtspuntenkaart geluid-stank-extern
Milieu aandachtspuntenkaart kabels en leidingen
Waterhuishoudingkaart
Aquatische natuurkaart
Kaart bodemopbouw

Programmeringsstudies Wonen, Werken en Voorzieningen Zuidplaspolder 2007
Woonvisie Zuidplas 2020 Voorwoord
Woonvisie Zuidplas 2020
Advies voor richtlijnen MER Regionale Infrastructuur Zuidplas 2010-2020
Startnotitie MER Regionale Infrastructuur Zuidplas 2010-2020
Plan van aanpak Regionale Infrastructuur Zuidplas 2010-2020
Programmeringsstudie Voorzieningen Zuidplaspolder 2010-2020 Voorwoord
Programmeringsstudie Voorzieningen Zuidplaspolder 2010-2020
Programmeringsstudie Voorzieningen Zuidplaspolder 2010-2020 Bijlagen
Programmeringsstudie nieuwe bedrijfsterreinen Zuidplaspolder 2010-2020 Voorwoord
Programmeringsstudie nieuwe bedrijfsterreinen Zuidplaspolder 2010-2020
Programmeringsstudie nieuwe bedrijfsterreinen Zuidplaspolder 2010-2020 Kaarten

Bestemmingsplannen deelgebieden
Deelgebied Zuidplas Noord
Plankaart versimpeld Zuidplas Noord
Plankaart Zuidplas Noord
Regels Bestemmingsplan Zuidplas Noord
Toelichting Bestemmingsplan deel 1
Toelichting Bestemmingsplan deel 2
Bijlagen bij toelichting

Deelgebied Zuidplas West

Deelproject Nieuwerkerk

Plankaart Zuidplas West (met arceringen)
Plankaart Zuidplas West (zonder arceringen)
Regels Bestemmingsplan Zuidplas West
Regels, bijlagen 1 -4 lijst van bedrijfsactiviteiten
Toelichting Bestemmingsplan Zuidplas West
Toelichting Bestemmingsplan deel 2

Deelproject Zevenhuizen
Plankaart (versimpeld)
Plankaart (volledig)
Regels
Toelichting

Deelgebied Het Nieuwe Midden
Voorblad Het Nieuwe Midden
Plankaart Het Nieuwe Midden
Regels Bestemmingsplan Het Nieuwe Midden
Bijlagen bij Regels
Toelichting Bestemmingsplan deel 1
Toelichting Bestemmingsplan deel 2
Bijlagen bij Toelichting

Deelgebied Gouweknoop
Ontwerp Inpassingsplan Gouweknoop 2010
Regels Bestemmingsplan Gouweknoop
Toelichting Bestemmingsplan Gouweknoop
Verbeelding Bestemmingsplan Gouweknoop
Bijlage 1 Besluit Gedeputeerde Staten
Bijlage 2 Raadsvoorstel gemeente Zuidplas
Bijlage 3 Aanvullend veldonderzoek Moordrechtboog

Deelgebied Restveen & Groene Waterparel
Voorblad met vaststellingsstempel en goedkeuringsstempel
Plankaart, blad 1 Restveen Waterparel - Nieuwerkerk a-d IJssel
Plankaart, blad 2 Restveen Waterparel - Nieuwerkerk a-d IJssel
Plankaart, blad 3 Restveen Waterparel - Nieuwerkerk a-d IJssel
Goedkeuringsbesluit GS
Onthouding van goedkeuring 2e tochtweg 14
Onthouding van goedkeuring 2e tochtweg 47
Bestemmingsplan Restveen Waterparel - Nieuwerkerk (toelichting, regels, incl bijlagen)

Deelgebied Rode Waterparel
Plankaart Rode Waterparel
Regels Bestemmingsplan, incl. bijlagen (lijst van bedrijfsactiviteiten)
Toelichting Bestemmingsplan, deel 1
Toelichting Bestemmingsplan deel 2
Toelichting Bestemmingsplan deel 3
Toelichting Bestemmingsplan deel 4
Bijlage toelichting, definitief advies cie MER
Bijlage toelichting, exploitatieplan rode waterparel
Bijlage toelichting, planMER rapport
Bijlage, begrippenlijst externe veiligheid
Bijlage, raadsbesluit rode waterparel

Deelproject Waddinxveen
Bestemmingsplan Vredenburghzone
Plankaart Vredenburghzone
Nota van Beantwoording Zienswijzen
Raadsbesluit Vredenburghzone
Staatscourant Bekendmaking Vredenburghzone

Overige relevante documenten
Startnotitie bestemmingsplan Restveen & Waterparel 2006

Startnotitie MER Restveen & Waterparel 2006
Startnotitie MER Zuidplas Noord 2007
Startnotitie MER Zuidplas West 2007
Samenvatting Milieustudies Algemeen 2009
Samenvatting Milieustudies Gouweknoop 2009
Samenvatting Milieustudies Rode Waterparel 2009
Samenvatting Milieustudies Zuidplas Noord 2009
Samenvatting Milieustudies Zuidplas West 2009
MER Zuidplas Noord
MER Zuidplas Noord Aanvulling
MER Zuidplas West
MER Zuidplas Regionale Infrastructuur hoofdrapport
MER Zuidplas Regionale Infrastructuur deelrapport bodem
MER Zuidplas Regionale Infrastructuur deelrapport cultuurhistorie
MER Zuidplas Regionale Infrastructuur deelrapport externe veiligheid
MER Zuidplas Regionale Infrastructuur deelrapport geluid
MER Zuidplas Regionale Infrastructuur deelrapport luchtkwaliteit
MER Zuidplas Regionale Infrastructuur deelrapport natuur en recreatie
MER Zuidplas Regionale Infrastructuur deelrapport water
MER Zuidplas Regionale Infrastructuur alternatieven