Beslissingsbevoegdheid

Bij de ruimtelijke inrichting van de Zuidplaspolder zijn verschillende bestuursorganen betrokken. De beslissingsbevoegdheid over ruimtegebruik is voor ieder bestuursorgaan vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

In de besluitvorming over de ontwikkeling van de Zuidplaspolder spelen de volgende partijen een belangrijke rol:

Het Rijk
Het Rijk kan via een planologische kernbeslissing ruimtelijke voornemens een wettelijke basis geven, met de verplichting aan provincies en gemeenten om hiermee rekening te houden in hun ruimtelijke plannen. 

Daarnaast is de driehoek RZG Zuidplas als concrete ontwikkelinglocatie door het Rijk benoemd in de Nota Ruimte.

De provincie Zuid-Holland
De provincie Zuid-Holland heeft verschillende rollen bij de gebiedsontwikkeling Zuidplaspolder. De provincie is regisseur van de algemene ontwikkeling. In dat kader is de Gedeputeerde voorzitter van de ROZ en de Grondbank. Ook is de provincie regisseur van de programmatische ontwikkelingen voor wonen, werken en glastuinbouw en bevorderaar van duurzame en klimaatbestendige ontwikkeling (onder andere in de glastuinbouw). De provincie is in samenwerking met rijk en regio verantwoordelijk voor de aanleg van de parallelle weginfrastructuur en delen van de groenstructuur. Voor die nieuwe infrastructuur stelt Provinciale Staten een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vast. Daarnaast is de provincie aandeelhouder van de Grondbank en heeft daarin, evenals de gemeente Rotterdam, een belang van 40%.

Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard
Het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard heeft een beslissingsbevoegdheid daar waar het water betreft. Zo kan dit waterschap op basis van een verordening verbieden om zonder vergunning watergangen te dempen of te graven. Daarmee kan het Hoogheemraadschap enige invloed uitoefenen op de ruimtelijke ontwikkelingen, vooral als het gaat om het realiseren van voldoende waterberging. Door het gebruik van de zogeheten watertoets wordt verzekerd dat er in de plannen rekening wordt gehouden met de kracht van water.

Gemeenten: Zuidplas, Waddinxveen & Gouda
De gemeenten hebben in bestemmingsplannen de bestemming van de diverse gronden in het plangebied vastgelegd. Op basis van de bestemmingsplannen kunnen de gemeenten al dan niet vergunningen verlenen op bouwaanvragen van burgers of bedrijven. Daarnaast kan een gemeente onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op de Wet Voorkeursrecht Gemeenten bij aan- en verkoop van gronden. Met dit instrument kan een gemeente de regie op ontwikkelingen in eigen hand houden. Lees meer over de Wet Voorkeursrecht Gemeenten

Voor een integrale benadering van de ruimtelijke ontwikkeling van de Zuidplaspolder is het belangrijk dat alle partijen hun besluitvorming op elkaar afstemming. Daarom zijn er in gezamenlijkheid drie documenten opgesteld die de kaders vormen voor nadere besluitvorming: de Interregionale Structuurvisie, het Intergemeentelijk Structuurplan en het Steekplan Zuid-Holland Oost.